ödsgm Türk Dili Ve Edebiyatı Kazanım Kavrama Testleri eba pdf indir meb odsgm .meb.gov.tr 9.Sınıf 10.Sınıf 11.Sınıf 12.Sınıf Cevap Anahtarları

ödsgm Türk Dili Ve Edebiyatı Kazanım Kavrama Testleri eba pdf indir meb odsgm .meb.gov.tr 9.Sınıf 10.Sınıf 11.Sınıf 12.Sınıf Cevap Anahtarları

Türk Dili Ve Edebiyatı Kazanım Kavrama Testleri, Milli Eğitim Bakanlığı MEB Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan https://odsgm.meb.gov.tr internet sitesinde öğrencilerin ve öğretmenlerin kullanımına sunulan Testlerden oluşuyor.

Son yıllarda Merkezi Sınavlarda EBA Türk Dili Ve Edebiyatı Kazanım Testlerine yakın soruların çıkmasıyla beraber daha fazla önem kazanmaya başladı .

Destekleme ve Yetiştirme Destekmateryalında Türk Dili Ve Edebiyatı Kazanım Kavrama Testlerinin de kullanılmaya başlaması Eba Kazanım Türk Dili Ve Edebiyatı Testlerine olan ilgiyi artırdı.

Aşağıdaki bağlantıları tıklayarak  MEB Türk Dili Ve Edebiyatı Kazanım Kavrama Testleri pdf lerine ve Türk Dili Ve Edebiyatı Kazanım Kavrama Testleri cevap anahtarlarına ulaşabilirsiniz..

9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KAZANIM KAVRAMA TESTLERİ ödsgm pdf indir eba meb

TEST – 1 (İletişim ve Dil)

TEST – 2 (Edebiyat – Edebiyatın Bilimle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi – Metinlerin Sınıflandırılması)

TEST – 3 (Hikâye – Tarihî Gelişim-Tür Özellikleri-Olay ve Durum Hikâyesi-Gelenek ve Gerçeklik)

TEST – 4 (Hikâye – Tema – Konu – Çatışma – Dil ve Anlatım – Yapı)

TEST – 5 (Yazım Kuralları)

TEST – 6 (Noktalama İşaretleri)

TEST – 7 (İsim)

TEST – 8 (Şiir – Ahenk Unsurları)

TEST – 9 (Şiirde Ahenk Unsurları)

TEST – 10 (Şiir (İçerik – Gelenek ve Gerçeklik) – 1)

TEST – 11 (Şiir (İçerik – Gelenek ve Gerçeklik) – 2)

TEST – 12 (Sıfatlar)

TEST – 13 (Masal / Fabl)

TEST – 14 (Edat – Bağlaç – Ünlem)

TEST – 15 (Roman / Tarihî Gelişim – Özellikler – Türler – Gelenek ve Gerçeklik)

TEST – 16 (Roman / Tema – Konu – Çatışma – Dil ve Anlatım – Yapı – 1)

TEST – 17 (Roman / Tema – Konu – Çatışma – Dil ve Anlatım – Yapı – 2)

TEST – 18 (Zamir)

TEST – 19 (Tiyatro – 1)

TEST – 20 (Tiyatro – 2)

TEST – 21 (Zarf)

TEST – 22 (Biyografi – Otobiyografi, Mektup – E – posta, Günlük – Blog)

TEST – 23 (Fiil – 1)

TEST – 24 (Fiil – 2)

10.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KAZANIM KAVRAMA TESTLERİ ödsgm pdf indir eba meb

TEST – 1 (Edebiyat – Tarih ve Din İlişkisi – Türk Edebiyatının Ana Dönemleri / Türkçenin Tarihî Gelişimi)

TEST – 2 (Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri)

TEST – 3 (Hikâye – Halk Hikâyesi – Dede Korkut Hikâyeleri – Mesnevi)

TEST – 4 (Hikâye)

TEST – 5 (Fiilimsi)

TEST – 6 (İslamiyet’in Kabulünden Önceki Türk Şiiri (Koşuk – Sagu) / Geçiş Dönemi Eserleri)

TEST – 7 (Halk Edebiyatı İlahi – Nefes – Koşma – Mâni – Türkü)

TEST – 8 (Divan Şiiri / Gazel – Kaside – Şarkı)

TEST – 9 (İsim Tamlaması)

TEST – 10 (Dünya Destanları – Türk Halk Edebiyatında Efsane – İslamiyetin Kabulünden Önceki Türk Edebiyatında Destan)

TEST – 11 (İslamiyet’in Kabulünden Sonraki Dönem Destanları)

TEST – 12 (1923-1980 Dönemi Türk Edebiyatında Yapma Destanlar)

TEST – 13 (Sıfat Tamlaması)

TEST – 14 (Tanzimat Edebiyatında Roman – Dünya Edebiyatında Roman)

TEST – 15 (Servetifünun Edebiyatı’nda Roman)

TEST – 16 (Millî Edebiyat Dönemi’nde Roman)

TEST – 17 (Cümle Çeşitleri)

TEST – 18 (Geleneksel / Modern Türk Tiyatrosu ve Dünya Edebiyatı Tiyatrosu)

TEST – 19 (Geleneksel / Modern Türk Tiyatrosu ve Dünya Edebiyatı Tiyatrosu)

TEST – 20 (Servetifünun Dönemi Türk Edebiyatında Anı)

TEST – 21 (Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Anı)

TEST – 22 (Haber Metni – Güncel Gazete ve Dergi Haberleri – Genel Ağ Haberleri)

TEST – 23 (Gezi Yazısı – Divan Edebiyatında Gezi)

TEST – 24 (Gezi Yazısı – Cumhuriyet Edebiyatında Gezi)

11.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KAZANIM KAVRAMA TESTLERİ ödsgm pdf indir eba meb

TEST – 1 (Edebiyatın Sanat Akımları ve Toplumla İlişkisi)

TEST – 2 (Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri)

TEST – 3 (Cumhuriyet Dönemi’nde Hikâye / 1923 – 1940)

TEST – 4 (Cumhuriyet Dönemi’nde Hikâye / 1940 ? 1960)

TEST – 5 (Cümlenin Ögeleri – 1)

TEST – 6 (Cümlenin Ögeleri – 2)

TEST – 7 (Tanzimat Dönemi Şiiri)

TEST – 8 (Servetifünun Şiiri)

TEST – 9 (Saf Şiir – Millî Edebiyat Dönemi’nde Şiir)

TEST – 10 (Türk Dünyası Edebiyatında Şiir)

TEST – 11 (Makale)

TEST – 12 (Sohbet – Fıkra)

TEST – 13 (Cumhuriyet Dönemi (1923-1950) Romanı)

TEST – 14 (Cumhuriyet Dönemi (1923-1950) Romanı)

TEST – 15 (Cumhuriyet Dönemi Romanı 1950-1980 / Dünya Edebiyatında Roman – 1)

TEST – 16 (Cumhuriyet Dönemi Romanı 1950-1980 / Dünya Edebiyatında Roman – 2)

TEST – 17 (Anlatım Bozukluğu – 1)

TEST – 18 (Anlatım Bozukluğu – 2)

TEST – 19 (Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro / 1923-1950)

TEST – 20 (Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro / 1950-1980)

TEST – 21 (Dünya Edebiyatında Tiyatro)

TEST – 22 (Cumhuriyet Dönemi ve Cumhuriyet Öncesi Dönem’de Eleştiri)

TEST – 23 (Cumhuriyet Öncesi Dönem ile Cumhuriyet Dönemi’nde Mülakat)

TEST – 24 (Cumhuriyet Dönemi’nde Röportaj)

12.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KAZANIM KAVRAMA TESTLERİ ödsgm pdf indir eba meb

TEST – 1 (Edebiyat ile Felsefe – Psikoloji Arasındaki İlişki – Türkçenin Önemli Sözlükleri Dilin Tarihî Süreç İçerisindeki Değişimini Etkileyen Sebepler)

TEST – 2 (Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri)

TEST – 3 (1960 Sonrası Cumhuriyet Dönemi’nde Hikâye – Küçürek (Minimal) Hikâye – 1)

TEST – 4 (1960 Sonrası Cumhuriyet Dönemi’nde Hikâye – Küçürek (Minimal) Hikâye – 2)

TEST – 5 (Kelimede Anlam)

TEST – 6 (Cumhuriyet Dönemi Saf Şiir Anlayışı)

TEST – 7 (Cumhuriyet Dönemi (1923-1960) Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Anlayışı / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir)

TEST – 8 (Garip Akımı / İkinci Yeni Şiiri)

TEST – 9 (Dinî Değerleri, Geleneğe Duyarlılığı ve Metafizik Anlayışı Öne Çıkaran Şiir – 1)

TEST – 10 (1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Öne Çıkaran Şiir)

TEST – 11 (1980 Sonrası Türk Şiiri)

TEST – 12 (Cumhuriyet Sonrası Halk Şiiri)

TEST – 13 (Cumhuriyet Dönemi (1923-1950) Romanı)

TEST – 14 (Cumhuriyet Dönemi (1923-1950) Romanı)

TEST – 15 (1950-1980 Arası Cumhuriyet Dönemi Romanı)

TEST – 16 (1950-1980 Arası Cumhuriyet Dönemi Romanı)

TEST – 17 (1980 Sonrası Türk Romanı / Dünya Romanı)

TEST – 18 (Paragrafta Anlam – 1)

TEST – 19 (Paragrafta Anlam – 2)

TEST – 20 (1950 Sonrası Türk Tiyatrosu – 1)

TEST – 21 (1950 Sonrası Türk Tiyatrosu – 2)

TEST – 22 (Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı ve Dünya Edebiyatında Deneme)

TEST – 23 (Cumhuriyet Döneminde Söylev / İslamiyetin Kabulünden Önceki Türk Edebiyatında Söylev)

TEST – 24 (İslamiyet Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatında Söylev)

MEZUN TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KAZANIM KAVRAMA TESTLERİ ödsgm pdf indir eba meb

TEST – 1 (Sözcükte ve Söz Öbeğinde Anlam)

TEST – 2 (Cümlede Anlam)

TEST – 3 (Paragrafta Anlam – 1)

TEST – 4 (Paragrafta Anlam – 2)

TEST – 5 (Edebî Bilgiler / Şiir Bilgisi)

TEST – 6 (Edebî Bilgiler / Düzyazı Türleri)

TEST – 7 (Destan Dönemi Türk Edebiyatı)

TEST – 8 (İslami Devir Türk Edebiyatı / İlk Ürünler)

TEST – 9 (Oğuz Türkçesinin Anadolu’daki İlk Ürünleri / XIII-XIV. yy.)

TEST – 10 (Divan Edebiyatı – 1)

TEST – 11 (Divan Edebiyatı – 2)

TEST – 12 (Divan Edebiyatı – 3)

TEST – 13 (Divan Edebiyatı – 4)

TEST – 14 (Halk Edebiyatı – 1)

TEST – 15 (Halk Edebiyatı – 2)

TEST – 16 (Tanzimat Edebiyatı – 1)

TEST – 17 (Tanzimat Edebiyatı – 2)

TEST – 18 (Tanzimat Edebiyatı – 3)

TEST – 19 (Servetifünun Edebiyatı)

TEST – 20 (Servetifünun ve Fecriati Edebiyatı)

TEST – 21 (Millî Edebiyat – 1)

TEST – 22 (Millî Edebiyat – 2)

TEST – 23 (Millî Edebiyat – 3)

TEST – 24 (Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatı – 1)

TEST – 25 (Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı – 2)

TEST – 26 (Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı – 3)

TEST – 27 (Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı – 4)

TEST – 28 (Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı – 5)

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KAZANIM KAVRAMA TESTLERİ Cevap Anahtarları ödsgm pdf indir eba meb 9. 10. 11. 12. Sınıf

9.Sınıf TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Kazanım Kavrama Testleri Cevap Anahtarı eba

10.Sınıf TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Kazanım Kavrama Testleri Cevap Anahtarı eba

11.Sınıf TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Kazanım Kavrama Testleri Cevap Anahtarı eba

12.Sınıf TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Kavrama Testleri Cevap Anahtarı eba

Mezun TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Kavrama Testleri Cevap Anahtarı eba


ödsgm türk dili ve edebiyatı pdf, türk dili ve edebiyatı kazanım kavrama testleri pdf,türk dili ve edebiyatı kazanım testleri cevapları,türk dili ve edebiyatı test,türk dili ve edebiyatı kavrama testleri indir,kazanım testleri Türk Dili Ve Edebiyatı , türk dili ve edebiyatı test,meb kazanım testleri, türk dili ve edebiyatı kazanım kavrama 9 10 11 12.sınıf,türk dili kazanım kavrama testleri pdf,türk dili test eba meb

>