2020 YKS Kimya 11.Sınıf Konular Açıklamalar Kazanımlar Açıklandı 4 Mart 2020 KORONA TYT AYT Kimya Konuları Müfredatı Çıkacak Konular meb ösym ttkb açıklaması Meb Ösym1

T.C.MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖSYM TARAFINDAN 2020 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK  2020 TYT AYT SINAVLARINA ESAS 11.SINIF KİMYA DERSİ KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

2020 yılı TYT AYT ve YDT sınavlarında dersler bazında sorulacak sorulara ait konu, kazanım ve açıklamalar yayımlandı.

Bakanlık https://ttkb.meb.gov.tr adresinden yaptığı yazılı açıklama ile beraber konuları yayımladı.

   1999-2018 YILLARI TÜM  DERSLER ÇIKMIŞ SORULAR TIKLA

2020 YKS Kimya 9.Sınıf Konuları  TIKLA

2020 YKS Kimya 10.Sınıf Konuları   TIKLA

2020 YKS Kimya 12.Sınıf Konuları  TIKLA

KAZANIM TESTLERİ KİMYA eba

OGM Materyal KİMYA Soru Havuzu TIKLA

11. SINIF YKS KİMYA  Çıkacak  Konular Kazanımlar Amaçlar 

11.1.    MODERN ATOM TEORİSİ

Anahtar kavramlar: atom, atom modeli, elektron dizilimi, elektron ilgisi, elektronegatiflik, enerji düzeyi (katman), iyonlaşma enerjisi, kuantum sayıları, orbital (dalga fonksiyonu), periyodik sistem, yörünge, yükseltgenme basamağı

11.1.1.1. Atomu kuantum modeliyle açıklar.

a.Bohr atom modelinin deney ve gözlemlerden elde edilen bulguları açıklamadaki sınırlılıkları vurgulanarak modern atom teorisinin (bulut modelinin) önemi üzerinde durulur.

b.Tek elektronlu atomlar/iyonlar için orbital kavramı elektronların bulunma olasılığı ile ilişkilendirilir.

c.Yörünge ve orbital kavramları karşılaştırılır,

ç. Kuantum sayıları orbitallerle ilişkilendirilir.

d.Çok elektronlu atomlarda orbitallerin enerji seviyeleri açıklanır.

11.1.2.1. Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar.

b. Atomların ve iyonların elektron dizilimlerine örnekler verilir. Atom numarası 36 ve daha küçük türlerin elektron dizilimleri esas alınır.

ç. Elektron dizilimleriyle elementin ait olduğu blok ilişkilendirilerek grup ve periyot belirlenir.

11.1.3.1. Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar.

a.Kovalent yarıçap, van der Waals yarıçapı ve iyonik yarıçapın farkları üzerinde durulur.

b.Periyodik özellikler arasında metallik/ametallik, atom/iyon yarıçapı, iyonlaşma enerjisi, elektron ilgisi, elektronegatiflik ve oksit/hidroksit bileşiklerinin asitlik/bazlık eğilimleri üzerinde durulur. Periyodik özelliklerin nasıl ölçüldüğüne girilmez.

c.Ardışık iyonlaşma enerjilerinin grup numarasıyla ilişkisi örneklerle gösterilir.

11.1.4.1. Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar.

a.s, p, d bloku elementlerinin metal/ametal karakteri, iyon yükleri, aktiflikleri ve yaptıkları kimyasal bağ tipi elektron dizilimiyle ilişkilendirilir.

b.f blok elementlerinin periyodik sistemdeki konumlarıyla ilgili özel durumları vurgulanır.

c.Asal gaz özellikleri elektron dizilimleriyle ilişkilendirilir.

11.1.5.1. Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar.

a.    Ametallerin anyon hâlindeki yükleriyle yükseltgenme basamakları arasındaki fark örneklendirilir.

b.    d bloku elementlerinin birden çok yükseltgenme basamağında bulunabilmeleri, elektron dizilimleriyle ilişkilendirilir.

11.2.    GAZLAR

Anahtar kavramlar: basınç, difüzyon, doygun buhar basıncı, efüzyon, faz diyagramı, hacim, ideal gaz, gerçek gaz, kısmi basınç, kritik basınç, kritik sıcaklık, mutlak sıcaklık, standart-normal şartlar

11.2.1.1. Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar.

a.Basınç birimleri (atm, Torr, mmHg ) ve hacim birimleri (L, m3) ile bunların ondalık ast ve

üst katları kısaca açıklanır.

b.Gazların özelliklerinin ölçme yöntemleri üzerinde durulur. Manometrelerle ilgili

hesaplamalara girilmez.

11.2.1.2. Gaz yasalarını açıklar.

a. Gazların özelliklerine ilişkin yasalar (Böyle, Charles ve Avogadro) üzerinde durulur.

11.2.2.1. Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar.

a.Böyle, Charles ve Avogadro yasalarından yola çıkılarak ideal gaz denklemi türetilir.

b.İdeal gaz denklemi kullanılarak örnek hesaplamalar yapılır.

c.Normal şartlarda gaz hacimleri kütle ve mol sayısıyla ilişkilendirilir.

11.2.3.1. Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar.

b. Kinetik teorinin temel varsayımları kullanılarak Graham Difüzyon ve Efüzyon Yasası türetilir.

11.2.4.1. Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar.

Sıvıların doygun buhar basınçları kısmi basınç kavramıyla ilişkilendirilerek su üzerinde

toplanan gazlarla ilgili hesaplamalar yapılır.

11.2.5.1. Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır.

a.Gerçek gazların hangi durumlarda ideallikten saptığı belirtilir.

b.Karbon dioksitin ve suyun faz diyagramı açıklanarak buhar ve gaz kavramları arasındaki fark vurgulanır.

c.Suyun farklı kristal yapılarını gösteren faz diyagramlarına girilmez.-

11.3. SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK

Anahtar kavramlar: çözünürlük, dipol-dipol etkileşimleri, dipol-indüklenmiş dipol etkileşimleri, hidrojen bağı, iyon-dipol etkileşimleri

11.3.1.1. Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar.

11.3.2.1.Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir.

a.Derişim birimleri olarak molarite ve molalite tanıtılır.

b.Normalite ve formalite tanımlarına girilmez.

11.3.2.2.Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar.

Derişimle ilgili hesaplamalar yapılarak hesaplamalarda molarite ve molalite yanında kütlece yüzde, hacimce yüzde, mol kesri ve ppm kavramları da kullanılır.

11.3.3.1. Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar.

a.Koligatif özelliklerden buhar basıncı alçalması, donma noktası alçalması (kriyoskopi), kaynama noktası yükselmesi (ebülyoskopi) ve osmotik basınç üzerinde durulur.

b.Osmotik basınç ile ilgili hesaplamalara girilmez.

c.Ters osmoz yöntemiyle su arıtımı hakkında kısaca bilgi verilir.

11.3.4.1. Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır.

a. Seyrettik, derişik, doygun, aşırı doygun ve doymamış çözelti kavramları üzerinde durulur.

b.Çözünürlükler g/lOOg su birimi cinsinden verilir.

c.Çözünürlükle ilgili hesaplamalar yapılır.

11.3.5.1. Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar.

a.Farklı tuzların sıcaklığa bağlı çözünürlük eğrilerinin yorumlanması sağlanır.

b.Tuzların farklı sıcaklıklardaki çözünürlüklerinden faydalanılarak deriştirme ve

kristallendirme ile ilgili hesaplamalar yapılır.

c.    Gazların çözünürlüklerinin basınç ve sıcaklıkla değişimi üzerinde durulur.

11.4.    KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ

Anahtar kavramlar: ekzotermik tepkime, endotermik tepkime, entalpi, standart oluşum entalpisi, tepkime entalpisi

11.4.1.1. Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar.

a. Tepkimelerin ekzotermik ve endotermik olması ısı alışverişiyle ilişkilendirilir.

11.4.2.1. Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar,

a. Standart oluşum entalpileri tanımlanır.

11.4.4.1. Hess Yasasını açıklar.

Hess Yasası ile ilgili hesaplamalar yapılır.

11.5. KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ

Anahtar kavramlar: aktivasyon enerjisi, hız sabiti, inhibitör, katalizör, ortalama tepkime hızı

11.5.1.1.Kimyasal tepkimeler ile tanecik çarpışmaları arasındaki ilişkiyi açıklar.

11.5.1.2.Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar.

a.Madde miktarı (derişim, mol, kütle, gaz maddeler için normal şartlarda hacim) ile tepkime hızı ilişkilendirilir.

b.Ortalama tepkime hızı kavramı açıklanır.

c.Homojen ve heterojen faz tepkimelerine örnekler verilir.

11.5.2.1. Tepkime hızına etki eden faktörleri açıklar.

a.Tek basamaklı tepkimelerde, her iki yöndeki tepkime hızının derişime bağlı ifadeleri verilir.

b.Çok basamaklı tepkimeler için hız belirleyici basamağın üzerinde durulur.

c.Madde cinsi, derişim, sıcaklık, katalizör (enzimlere girilmez) ve temas yüzeyinin tepkime hızına etkisi üzerinde durulur. Arrhenius bağıntısına girilmez.

11.6.    KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE

Anahtar kavramlar: asit-baz çifti, asitlik/bazlık sabiti, Brönsted-Lowry asidi/bazı, çözünürlük çarpımı, denge sabiti, eşdeğerlik noktası, indikatör, kimyasal denge, kuvvetli asit/baz, Le Chatelier İlkesi, oto-iyonizasyon, pH/pOH, tampon çözelti, titrasyon, zayıf asit/baz

11.6.1.1. b. İleri ve geri tepkime hızları üzerinden denge açıklanır.

11.6.2.1. Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar.

a.Sıcaklığın, derişimin, hacmin, kısmi basınçların ve toplam basıncın dengeye etkisi denge ifadesi üzerinden açıklanır.

b.Le Chatelier İlkesi örnekler üzerinden irdelenir.

c.Katalizör-denge ilişkisi vurgulanır.

11.6.3.1.pHve pOH kavramlarını suyun oto-iyonizasyonu üzerinden açıklar.

11.6.3.2.Brönsted-Lowry asitlerini/bazlarını karşılaştırır.

11.6.3.3.Katyonların asitliğini ve anyonların bazlığını su ile etkileşimleri temelinde açıklar.

a.Kuvvetli/zayıf asitler ve bazlar tanıtılır; konjuge asit-baz çiftlerine örnekler verilir.

b.Asit gibi davranan katyonların ve baz gibi davranan anyonların su ile etkileşimleri

üzerinde durulur.

11.6.3.4.Asitlik/bazlık gücü ile ayrışma denge sabitleri arasında ilişki kurar. Asitlerin/bazların iyonlaşma oranlarının denge sabitleriyle ilişkilendirilmesi sağlanır.

11.6.3.5.Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar.

a.Çok derişik ve çok seyreltik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerine girilmez.

b.Zayıf asitler/bazlar için [H+] = (Ka.Ca)1/2 ve [OH”] = (Kb.Cb)1/2 eşitlikleri esas alınır.

c.Poliprotik asitlere girilmez.

11.6.3.6.Tampon çözeltilerin özellikleri ile günlük kullanım alanlarını ilişkilendirir.

a.Tampon çözeltilerin pH değerlerinin seyrelme ve asit/baz ilavesi ile fazla değişmemesi ortamdaki dengeler üzerinden açıklanır. Henderson formülü ve tampon kapasitesine girilmez.

b.Tampon çözeltilerin canlı organizmalar açısından önemine değinilir.

11.6.3.7.Tuz çözeltilerinin asitlik/bazlık özelliklerini açıklar.

b.Anyonu zayıf baz olan tuzlara örnekler verilir.

c.Katyonu Mİ4+veya anyonu HSO4 olan tuzların asitliği üzerinde durulur

ç. Hidroliz hesaplamalarına girilmez.

11.6.3.8.Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler.

a.Titrasyon deneyi yaptırılıp sonuçların grafik üzerinden gösterilerek yorumlanması sağlanır.

b.Titrasyonla ilgili hesaplama örnekleri verilir.

11.6.3.9.Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar.

a.Çözünme-çökelme denge örneklerine yer verilir; çözünürlük çarpımı (Kçç ) ve çözünürlük (s) kavramları ilişkilendirilir.

b.Tuzların çözünürlüğüne etki eden faktörlerden, sıcaklık ve ortak iyon etkisi üzerinde durulur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

4 + fifteen =