2020 YKS Kimya 9.Sınıf Konular Açıklamalar Kazanımlar Açıklandı 4 Kasım 2019 2020 TYT AYT Kimya Konuları Müfredatı Çıkacak Konular meb ösym ttkb açıklaması Meb Ösym

2020 YKS Sınavı Kimya 9. Sınıf Çıkacak Konular Kazanım Ve Açıklamaları Meb Ösym

2020 yılı TYT-AYT ve YDT sınavlarında dersler bazında sorulacak sorulara ait konu, kazanım ve açıklamalar yayımlandı.

DUYURU LİNKİ İÇİN TIKLA

Bakanlık https://ttkb.meb.gov.tr adresinden yaptığı yazılı açıklama ile beraber konuları yayımladı.

Açıklama şöyle;

2020 yılında ÖSYM Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek yükseköğretime geçiş sınavlarına girecek öğrencilerimizin üzerindeki sınav baskısı ve stresin asgarîye indirilmesi, öğrencilerimizin sınavda karşılaşacakları soruların mahiyeti hakkında önceden bilgilenerek çalışmalarını bu doğrultuda planlamalarına katkı sağlanması amacıyla 2020 yılı TYT-AYT ve YDT sınavlarında dersler bazında sorulacak sorulara ait konu, kazanım ve açıklamalar yayımlandı.  

Yükseköğretime geçiş sınavlarına esas konu, kazanım ve açıklamalara aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

2020 YKS Yükseköğretime geçiş sınavlarına esas konu, kazanım ve açıklamalarını aşağıda ulaşabilirsiniz.

TÜM  DERSLER İÇİN TIKLA 

                 ( Ösym YKS  Meb 4 Kasım 2019)

1999-2018 YILLARI TÜM  DERSLER ÇIKMIŞ SORULAR TIKLA

 (Yıllar ve derslere göre ayrılmış)

2020 YKS Kimya 10.Sınıf Konuları   TIKLA

( Ösym YKS  Meb 4 Kasım 2019)

2020 YKS Kimya 11.Sınıf Konuları  TIKLA

( Ösym YKS  Meb 4 Kasım 2019)

2020 YKS Kimya 12.Sınıf Konuları  TIKLA

      ( Ösym YKS  Meb 4 Kasım 2019)

KAZANIM TESTLERİ KİMYA eba

..

OGM Materyal KİMYA Soru Havuzu TIKLA

9. SINIF YKS KİMYA  Çıkacak  Konular Kazanımlar Amaçlar 

9.1.KİMYA BİLİMİ

Anahtar kavramlar: bileşik, element, formül, kimya, laboratuvarda güvenlik, madde, sembol

9.1.2.1. Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar.

a.-Biyokimya, analitik kimya, organik kimya, anorganik kimya, fizikokimya, polimer kimyası ve endüstriyel kimya disiplinleri kısaca tanıtılır.

b.-İlaç, gübre, petrokimya, arıtım, boya-tekstil alanlarının kimya ile ilişkisi belirtilir.

9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir.

b. Periyodik sistemdeki ilk 20 element ve günlük hayatta sıkça kullanılan krom, mangan, demir, kobalt, nikel, bakır, çinko, brom, gümüş, kalay, iyot, baryum, platin, altın, cıva, kurşun elementlerinin sembolleri tanıtılır.

9.1.3.2. Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir.

b. H20, HCl, H2SO4, HNO3, CH3COOH, CaO ve NaCl bileşiklerinin yaygın adları tanıtılır.

9.1.4.1.

a. Kimyada kullanılan sağlık ve güvenlik amaçlı temel uyarı işaretleri [yanıcı, yakıcı, korozif, patlayıcı, tahriş edici, zehirli (toksik), radyoaktif ve çevreye zararlı anlamına gelen işaretler] tanıtılır.

9.2 ATOM VE PERİYODİK SİSTEM

Anahtar kavramlar: absorbsiyon (soğurma), ametal, atom, atom modeli, atom yarıçapı, elektron ilgisi, elektron, elektronegatiflik, emisyon (yayma), grup, iyonlaşma enerjisi, metal, periyot, teori, yarı metal

9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar.

a. Bohr atom modeli, atomların soğurduğu/yaydığı ışınlar ile ilişkilendirilir. Hesaplamalara girilmeden sadece ışın soğurma/yayma üzerinde durulur.

b.Bohr atom modelinin sınırlılıkları belirtilerek modern atom teorisinin (bulut modelinin) önemi vurgulanır. Orbital kavramına girilmez.

9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır.

a.Elektron, proton, nötron, atom numarası, kütle numarası, izotop kavramları tanıtılır.

b.Elektron, proton ve nötronun yük ve kütlelerinin nasıl bulunduğu sürecine ve izotop atomlarda ortalama atom kütlesi hesabına girilmez.

9.2.3.1.    Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar.

a.Mendeleyev’in periyodik sistem üzerine yaptığı çalışmalar üzerinde durulur.

b.Atomların katman-elektron dağılımlarıyla periyodik sistemdeki yerleri arasındaki ilişki açıklanır. İlk 20 element esas olup diğer elementlerin katman elektron dağılımlarına girilmez.

9.2.3.2.    Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır.

Elementlerin sınıflandırılması metal, ametal, yarı metal ve asal (soy) gazlar olarak yapılır.

9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.

a.Periyodik özelliklerden metalik-ametalik, atom yarıçapı, iyonlaşma enerjisi, elektron ilgisi ve elektronegatiflik kavramları açıklanır; bunların nasıl ölçüldüğü konusuna girilmez.

b.Kovalent, iyonik, metalik, van der Waals yarıçap tanımlarına girilmez.

9.3. KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER

Anahtar kavramlar: apolar kovalent bağ, değerlik elektronu, hidrojen bağı, iyon, iyonik bağ, kimyasal bağ, kovalent bağ, metalik bağ, molekül, moleküller arası etkileşim, polar kovalent bağ

9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar.

9.3.2.1. Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır.

a.Bağlanan türler arası sınıflandırma, atomlar arası ve moleküller arası şeklinde yapılır; bu sınıflandırmanın getirdiği güçlüklere değinilir.

b.Güçlü etkileşimlere örnek olarak iyonik, kovalent ve metalik bağ; zayıf etkileşimlere örnek olarak da hidrojen bağı ve van der Waals kuvvetleri verilir.

9.3.3.1. İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir.

a.Nötr atomların ve tek atomlu iyonların Lewis sembolleri verilir. Örnekler periyodik sistemdeki ilk 20 element arasından seçilir.

b.İyonik bileşiklerin yapısal birimleri ile molekül kavramının karıştırılmamasına vurgu yapılır.

9.3.3.3. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.

a.Kovalent bağlar sınıflandırılırken polar ve apolar kovalent bağlar verilir; koordine kovalent bağa girilmez.

b.Basit moleküllerin (H2, Cl2, 02, N2, HCl, H2O, NH3,CO2) Lewis elektron nokta formülleri verilir.

9.3.3.5. Metalik bağın oluşumunu açıklar.

Metalik bağın açıklanmasında elektron denizi modeli kullanılır.

9.3.4.1.    Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder.

9.3.4.2.    Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.

b.Dipol-dipol etkileşimleri, iyon-dipol etkileşimleri ve London kuvvetlerinin genel etkileşme güçleri karşılaştırılır.

c.Dipol-indüklenmiş dipol ve iyon-indüklenmiş dipol etkileşimlerine girilmez.

9.3.4.3.    Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.

a.Hidrojen bağının oluşumu açıklanır.

b.Uygun bileşik serilerinin kaynama noktası değişimleri grafik üzerinde, hidrojen bağlan ve diğer etkileşimler kullanılarak açıklanır.

9.3.5.1. Fiziksel ve kimyasal değişimi, kopan ve oluşan bağ enerjilerinin büyüklüğü temelinde ayırt eder.

9.4. MADDENİN HALLERİ

Anahtar kavramlar: akışkanlık, Avogadro sayısı, bağıl nem, basınç, buhar basıncı, buharlaşma, donma, erime, genleşme, hacim, kaynama, kırağılaşma (geri süblimleşme), mol, mutlak sıcaklık, nem, süblimleşme, viskozite, yoğuşma

9.4.1.1. Maddenin farklı hâllerde olmasının canlılarve çevre için önemini açıklar.

a.Suyun fiziksel hâllerinin (katı, sıvı, gaz) farklı işlevler sağladığı vurgulanır.

b.LPG (sıvılaştırılmış petrol gazı), deodorantlardaki itici gazlar, LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz), soğutucularda kullanılan gazların davranışları üzerinden hâl değişimlerinin önemi vurgulanır.

9.4.2.1.    Katıların özellikleri ile bağların gücü arasında ilişki kurar.

Günlük hayatta sıkça karşılaşılan tuz, iyot, elmas ve çinko katılarının taneciklerini bir arada tutan kuvvetler üzerinde durulur.

9.4.3.2.    Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar.

a.Viskozitenin moleküller arası etkileşim ile ilişkilendirilmesi sağlanır.

b.Farklı sıvıların viskoziteleri sıcaklıkla ilişkilendirilir.

c.Farklı sıcaklıklarda su, gliserin ve zeytinyağının viskozite deneyleri yaptırılarak elde edilen sonuçların karşılaştırılması sağlanır.

9.4.3.3.    Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar.

a.Kaynama olayı dış basınca bağlı olarak açıklanır.

b.Faz diyagramlarına girilmeden kaynama ile buharlaşma olayının birbirinden farklı olduğu belirtilir.

9.4.3.4.    Doğal olayları açıklamada sıvılar ve özellikleri ile ilgili kavramları kullanır.

a.Atmosferdeki su buharının varlığının nem kavramıyla ifade edildiği belirtilir.

b.Meteoroloji haberlerinde verilen gerçek ve hissedilen sıcaklık kavramlarının bağıl nem kavramıyla ifade edildiği belirtilir. Bağıl nem hesaplamalarına girilmez.

9.4.4.2.    Gazların basınç, sıcaklık, hacim ve miktar özelliklerini birimleriyle ifade eder. Basınç birimleri olarak atm ve mmHg; hacim birimi olarak litre (L); sıcaklık birimleri olarak Celcius (°C) ve Kelvin (K); miktar birimi olarak da mol verilir. Birim dönüşümlerine ve hesaplamalara girilmez.

9.4.4.3.    Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar.

a.Hâl değişim grafikleri üzerinden erime-donma, buharlaşma-yoğuşma ve kaynama süreçleri incelenir.

b.Gizli erime ve buharlaşma ısılarıyla ısınma-soğuma süreçlerine ilişkin hesaplamalara girilmez.