İçeriğe geç

11.Sınıf Kimya Konuları MEB 2022 2023

11.SINIF KİMYA KONULARI

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ

1. BÖLÜM: ATOMUN KUANTUM MODELİ

1.1.1. Atomun Kuantum Modeli

Bohr Atom Modelinin Sınırlılıkları

Modern Atom Modeli Ve Orbital Kavramı

Yörünge Ve Orbital Kavramları

Kuantum Sayıları

Çok Elektronlu Atomlarda Orbitallerin Enerji Seviyeleri

2. BÖLÜM: PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ

1.2.1. Nötr Atomların Elektron Dizilimleri Ve Periyodik Sistemdeki Yerleri

Hund Kuralı

Pauli İlkesi

Aufbau Kuralı

Atomların Elektron Dizilimleri

3. BÖLÜM: PERİYODİK ÖZELLİKLER

1.3.1. Periyodik Özelliklerdeki Değişim Eğilimleri

Periyodik Özellikler

4. BÖLÜM: ELEMENTLERİ TANIYALIM

1.4.1. Elementlerin Periyodik Sistemdeki Konumu Ve Özellikleri

s Bloku Elementleri Ve Özellikleri

s Bloku Elementleri Ve Özellikleri

d Bloku Elementleri Ve Özellikleri

f Bloku Elementleri Ve Özellikleri

Asal Gaz Özellikleri Ve Elektron Dizilimi

5. BÖLÜM: YÜKSELTGENME BASAMAKLARI

1.5.1 Yükseltgenme Basamakları Ve Elektron Dizilimleri

d Bloku Elementlerinin Yükseltgenme Basamakları

3. ÜNİTE: SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK

1. BÖLÜM: ÇÖZÜCÜ ÇÖZÜNEN ETKİLEŞİMLERİ

3.1.1. Çözücü-Çözünen Etkileşimleri

2. BÖLÜM: DERİŞİM BİRİMLERİ

3.2.1. Çözünen Madde Miktarı Ve Derişim Birimleri

Molarite

Molalite

3.2.2. Farklı Derişimlerde Çözelti Hazırlanması

Derişimle İlgili Hesaplamalar

3. BÖLÜM: KOLİGATİF ÖZELLİKLER

3.3.1. Çözeltilerin Koligatif Özellikleri Ve Derişimleri

Buhar Basıncı Alçalması

Kaynama Noktası Yükselmesi (Ebülyoskopi)

Donma Noktası Alçalması (Kriyoskopi

Ters Ozmoz Yöntemiyle Su Arıtımı

4. BÖLÜM: ÇÖZÜNÜRLÜK

3.4.1. Çözeltilerin Sınıflandırılması

Çözünürlük Hesaplamaları

5. BÖLÜM: ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

3.5.1. Çözünürlüğün Sıcaklık Ve Basınçla İlişkisi

Deriştirme Ve Kristallendirme Hesapları

Gazların Çözünürlüğüne Sıcaklık Ve Basınç Etkisi

Elektronik Tablolama Programı Kullanarak Çözünürlüğün

Sıcaklık Ve Basınçla İlişkisinin Kurgulanması

2. ÜNİTE: GAZLAR

1. BÖLÜM: GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI

2.1.1. Gazların Betimlenmesinde Kullanılan Birimler

2.1.2. Gaz Yasaları

Boyle Yasası (Basınç-Hacim İlişkisi

Charles Yasası (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)

Gay-Lussac Yasası (Basınç-Sıcaklık İlşikisi

Avogadro Yasası (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi

Gaz Yasalarının Grafiklerle Yorumlanması

2. BÖLÜM: İDEAL GAZ YASASI

2.2.1. Gaz Yasaları Ve İdeal Gaz Yasası

3. BÖLÜM: GAZLARDA KİNETİK TEORİ

2.3.1. Kinetik Teori

Graham Difüzyon Yasası

4. BÖLÜM: GAZ KARIŞIMLARI

2.4.1. Kısmi Basınç

5. BÖLÜM: GERÇEK GAZLAR

2.5.1. Gerçek Gaz Ve İdeal Gaz

4. ÜNİTE: KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ

1. BÖLÜM: TEPKİMELERDE ISI DEĞİŞİMİ

4.1.1. Tepkimelerde Meydana Gelen Enerji Değişimleri

Endotermik Tepkime

Ekzotermik Tepkime

2. BÖLÜM: OLUŞUM ENTALPİSİ

4.2.1. Standart Oluşum Entalpisi

Standart Oluşum Entalpisi

Potansiyel Enerji-Tepkime Koordinatı Grafiği

Elektronik Tablolama Programı Kullanarak Tepkime

Entalpilerine İlişkin Grafik Oluşturmaları

3. BÖLÜM: BAĞ ENERJİLERİ

4.3.1. Bağ Enerjileri Ve Tepkime Entalpisi

4. BÖLÜM: TEPKİME ISILARININ TOPLANABİLİRLİĞİ

4.4.1. Hess Yasası

5. ÜNİTE: KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ

1. BÖLÜM: TEPKİME HIZLARI

5.1.1. Kimyasal Tepkimeler Ve Taneciklerin Çarpışması

Çarpışma Teorisi

5.1.2. Kimyasal Tepkimelerin Hızları

Homojen Ve Heterojen Faz Tepkimeleri

Madde Miktarı Tepkime Hızı

Ortalama Tepkime Hızı

2. BÖLÜM: TEPKİME HIZINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

5.2.1. Tek Ve Çok Basamaklı Tepkimeler Ve Hız

5.2.2. Tepkime Hızına Etki Eden Faktörler

  1. Madde Cinsi
  2. Derişim
  3. Sıcaklık
  4. Katalizör
  5. Temas Yüzeyi

6. ÜNİTE: KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE

1. BÖLÜM: KİMYASAL DENGE

6.1.1. Fiziksel Ve Kimyasal Değişimlerde Denge

Denge Sabiti

Kp Ve Kc İlişkisi

Denge Sabiti Hesaplamaları

Kimyasal Tepkimelerle Denge Sabiti Arasındaki İlişki

2. BÖLÜM: DENGEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

6.2.1. Dengeyi Etkileyen Faktörler

  1. Sıcaklık
  2. Derişim
  3. Hacim
  4. Kısmi Basınç Veya Toplam Basınç

Le Chatelier İlkesi İle İlgili Hesaplamalar

Katalizör Denge İlişkisi

3. BÖLÜM: SULU ÇÖZELTİ DENGELERİ

6.3.1. Suyun Oto-İyonizasyonu

Ph Ve Poh Kavramları

6.3.2. Brönsted-Lowry Asit/Bazları

6.3.3. Asit Ve Bazların Kuvveti

Asit Gibi Davranan Katyonlar

6.3.4. Asit Ve Bazların Ayrışma Dengesi

6.3.5. Kuvvetli Ve Zayıf Asit Bazların Ph Değeri

6.3.6. Tampon Çözeltiler

6.3.7. Tuzların Asit-Baz Özelliği

Nötr Tuz

Asidik Tuz

Bazik Tuz

6.3.8. Kuvvetli Asit-Baz Titrasyonu

Titrasyon Hesaplamaları

Elektronik Tablolama Programı Kullanılarak Titrasyon

Yöntemine Yönelik Hesaplamaların Kurgulanması

6.3.9. ÇÖZÜNME-ÇÖKELME TEPKİMELERİ

Çözünürlük Çarpımı Ve Çözünürlük

Tuzların Çözünürlüğüne Etki Eden Faktörler

Ortak İyon Hesaplamaları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Paylaş